รับทุนการศึกษาเงินสงเคราะห์ครอบครัวผุ้มีรายได้น้อย

วันที่ 26 กันยายน 2557

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า จำนวน 5 คน

เข้ารับทุนการศึกษาเงินสงเคราะห์ครอบครัวผุ้มีรายได้น้อย

จากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

DSC05388 DSC05392 DSC05401 DSC05405

ติดต่อเรา