โรงเรียนบ้านเขาแหลมรับการประเมิน 8 องค์ประกอบ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 9.00 น. โรงเรียนบ้านเขาแหลมได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมิน  8  องค์ประกอบ นำโดย

1.ท่าน ผอ.นายไพรัช    ช่างไม้

              2.ท่าน ผอ.นายเทพพิทักษ์    ดำรงธรรม

3.ท่าน ศน.วรรณา    แกมนิล

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาแหลมในการนี้คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำและบอกแนวทางในการปรับปรุงอย่างเป็นกัลยาณมิตร  ทั้งนี้ผู้บริหารและคณะครูขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่กรุณาให้คำแนะนำในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป และขอบคุณคณะครูทุกคนที่ร่วมเตรียมการเป็นอย่างดี2592 2593 2594 2595

257

357

457

ติดต่อ สพป.สก.1