ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเครือข่ายวังน้ำเย็น (10 โรงเรียน)

เรียนเชิญคณะครูวิชาการและครูผู้สอนที่โรงเรียนมอบหมายให้ออกแบบทดสอบ

เพื่อใช้ในการติว Onet นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมประชุม

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

 

หมายเหตุ  นำแบบทดสอบที่ได้ดำเนินการออกข้อสอบแล้ว บันทึกไฟล์ลงแผ่น CD และ จัดทำในรูปแบบเอกสารมา 1 ชุด

สอบถามเพิ่มเติมที่  รองดารุณี  กำจัดภัย  โทร 081-377-2783   และ      089-833-4622

ติดต่อเรา