เรียน ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายวังทอง ขอเชิญประชุมสวัสดิการเครือข่ายวังทอง

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายวังทอง เข้าร่วมประชุมสวัสดิการกลุ่มเครือข่ายวังทอง ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านวังทอง เวลา 13.30 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ติดต่อ สพป.สก.1