อบรมเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนบ้านคลองเจริญ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชิวิตประจำวัน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๗

page1 page2 page3 page4

ติดต่อ สพป.สก.1