ประมวลภาพประเมินโรงเรียน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ พร้อมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ได้ออกประเมินผลการจัดการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ ๘ องค์ประกอบและตามแบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนบ้านหนองเตียน บ้านคลองน้ำเขียว บ้านท่ากะบาก  บ้านป่าระกำ บ้านคลองศรีเมือง บ้านคลองปลาโด บ้านกิโลสาม บ้านคลองผักขมและบ้านโป่งดาวเรือง

page1 page2 page3 page4 page5 page6 page7 page8

ติดต่อเรา