ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557

แจ้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ทุกแห่ง เนื่องจากโปรแกรมการรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2557  ระบบขัดข้อง ไม่สามารถประมวลผลได้ในบางประเด็น ซึ่งขณะนี้กลุ่มนโยบายและแผน อยู่ในระหว่างเร่งรัดดำเนินการแก้ไขอยู่  จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทุกแห่งตรวจสอบผลการรายงานในระบบอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าข้อมูลที่โรงเรียนได้บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าข้อมูลบางตัวชี้วัดไม่มีอยู่ในโปรแกรมหรือโรงเรียนกรอกข้อมูลไปแล้วไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กลุ่มนโยบายและแผน จึงใคร่ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งรายงานผลการดำเนินงานด้วยไฟล์ที่แนบมาข้างนี้ (อีเมลล์ [email protected])   ทั้งนี้ กลุ่มนโยบายและแผน ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

    

school

ติดต่อ สพป.สก.1