รายงานเงินรายได้สถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งรายงานเงินรายได้สถานศึกษาปีงบประมาณ 2557 ภายใน 30 กย.2557 รายละเอียด ตามแบบรายงานที่แนบท้ายตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว2760 ลว 4 สค.2557 เรื่องการตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่แล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน   ผอ.  รัชวุฒิ มั่นคงโชคดี 0909-707-855D2

ติดต่อ สพป.สก.1