รับการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ซึ่งประกอบด้วย

1. นายประสาร พรหมณา    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

2. นางสุรางค์ เจริญนาน        ครูชำนาญการพิเศษ          3. นายวีรศักดิ์ มลิจาร      ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1

4             3

1            2

     9                           8

 

ติดต่อ สพป.สก.1