เฮ้อ!!!…โล่งอก

๒๔  กันยายน  ๒๕๕๗   คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ได้มาประเมินคุณภาพการศึกษา ๘ องค์ประกอบ
คณะกรรมการผู้ประเมิน
 ๑.ผอ. จรูญ  กำจัดภัย
๒.
ผอ.วิมล  ปานาภรณ์
๓.ศน.บุญตา  ศรีวรวิบูลย์

P1110077_resize P1110083_resize P1110080_resize P1110073_resize P1110071_resize P1110050_resize P1110051_resize P1110053_resize P1110054_resize P1110065_resize P1110049_resize P1110048_resize P1110045_resize P1110041_resize

 

ติดต่อ สพป.สก.1