แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรค่าซ่อมระบบขยายสัญญาณดาวเทียม (เฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก)

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรค่าซ่อมระบบขยายสัญญาณดาวเทียม  งบ  5,000  บาท ให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายภายในวันที่  26  กันยายน  2557  หากพ้นกำหนดจะถือว่าทางโรงเรียนไม่ประสงค์จะขอเบิกงบประมาณดังกล่าว

ติดต่อ สพป.สก.1