แจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการยืมเงินไปราชการ

แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและยืมเงินไปราชการ  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้วในวันที่  23  กันยายน  พ.ศ.2557 ตามเอกสารแนบท้าย    9

ติดต่อ สพป.สก.1