การดำเนินการจัดจ้างอัตราจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าตอบจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ

เรียน ผอ.โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ 04153/ว 3328 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557   ข้อ 5 การจัดส่งสัญญาจ้างฯ  อัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โรงเรียนเดียว)

2. นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

3. ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

4. ครูขาดแคลน โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

เดิม ให้จัดทำสัญญาจ้างส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557 เนื่องจาก เป็นการจ้างในปีงบประมาณ 2558

จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็นห้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (ระยะเวลาการจ้าง 1 ต.ค.57- 30 ก.ย.58)

และส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่  7  ตุลาคม 2557   นอกนั้นคงเดิม

ติดต่อ สพป.สก.1