โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 รับการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 รับการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

โดยคณะกรรมการ  3 ท่าน

1.นายประสาร  พรหมนา 2.นางสุรางค์  เจริญนาน 3.นายวีรศักดิ์ มลิจาร

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

01 02 07 06 05 04 03

10

09

11

ติดต่อ สพป.สก.1