แจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ตามหนังสือ ศธ.04153/ว3251 ลงวันที่ 11 กันยายน 2557  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 โรงเรียนละ 1,200 บาท นั้น ให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณส่งเอกสารค่าใช้จ่ายในการอบรมดังกล่าวมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2557 ที่คุณสุพรรณ (ตุ้ย) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยไม่ต้องทำหนังสือนำส่ง  เอกสารที่ต้องใช้แนบส่งเบิก  ได้แก่  1.งบหน้า  55   2. ใบสำคัญรับเงิน  56  3. สำเนาบัตรผู้รับเงินตามใบสำคัญรับเงิน  4. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (ฉบับจริง)  หากพ้นกำหนดจะถือว่าทางโรงเรียนไม่ประสงค์เบิกค่าจ่ายใช้ดังกล่าว

ติดต่อ สพป.สก.1