ตรวจประเมิน 8 องค์ประกอบ

การประเมิน 8 องค์ประกอบ ของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตโดย การประเมินผ่านไปได้ด้วยดี

ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง

ที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องที่บกพร่อง

โดยทางโรงเรียนจะนำคำแนะนำนั้น มาปรับปรุง พัฒนา

การทำงานของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

 

 

ติดต่อเรา