ประเมินคุณภาพภายใน

เมื่อ วันทีี่ 19 กันยายน 2557

โรงเรียนบ้านสี่แยก ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ

 นำโดย

  นายเรือง  จันทพันธ์   รองผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1

  นายสุทธิพงษ์  ทรงศีล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน

  นางนงนุช  สมมิตร      ศึกษานิเทศก์  สพป.สระแก้ว เขต 1

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9

ติดต่อ สพป.สก.1