ประเมิน 8 องค์ประกอบ

 

เมื่อวันพุธ  17  กันยายน  2557

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

มาประเมิน  8 องค์ประกอบ

โรงเรียนบ้านลุงพลู  ต.โคกปี่ฆ้อง  อ.เมือง  จ.สระแก้ว

*******************************

1
2

10
6
7

8

ติดต่อเรา