การจัดส่งข้อมูล ตัวช้ี้วัด 2.1.8 ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดจัดส่งข้อมูล ตัวช้ี้วัด 2.1.8 ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน) โดยกำหนดส่งข้อมูล ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2557 และได้ติดตามการส่งข้อมูล ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 นั้น
ในการนี้ มีโรงเรียนในสังกัดจัดส่งข้อมูลตามกำหนดและมีข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน(รายละเอียดดังส่ิงที่ส่งมาด้วย) โรงเรียนที่จัดส่งข้อมูลแล้วไม่สามารถเปิด file ได้ 4 โรงเรียน และโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลจำนวน 60 โรงเรียน (ไม่มีชื่อโรงเรียนในสิ่งที่ส่งมาด้วย) จึงขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่มีรายชื่อได้จัดส่งข้อมูลและโรงเรียนที่ไม่สามารถเปิดข้อมูลได้ ให้ดำเนินการส่งข้อมูล ภายในวันที่ 22 กันยายน 2557
ทั้งนี้ ให้ประสานงานส่งข้อมูลทางโทรศัพท์โดยตรงที่ ศน. นิธิวดี โทร 089-9346404 หรือ e-mail : [email protected]

ติดต่อ สพป.สก.1