จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า)

สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                             งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า) ให้โรงเรียนในสังกัด จึงให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณ                                                                                              ดังกล่าวดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง3316 33161 33162 33163 33164

ติดต่อ สพป.สก.1