รับการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์

ต้อนรับคณะติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

ประกอบด้วย ผอ.ชาญชัย ยืนยง ผอ.กนกวรรณ รอดคง  ศน.นิธิวดึ ป่าหวาย

วันที่ 15 กันยายน  2557

โดยมีท่านผู้บริหาร และคณะครูได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประเมินฯ

และได้นำคณะผู้ประเมินเยี่ยมชมภูมิทัศน์รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน

DSC08801 DSC08803 DSC08805 DSC08806 DSC08807 DSC08811 

Latest posts by โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ (see all)
ติดต่อเรา