เด็กไทยฟันดี วังทอง-วังสมบูรณ์

โรงเรียนบ้นเขาแหลมร่วมรับการประเมินโรงเรียนเครือข่ายฟันดี วังทอง- วังสมบูรณ์เมื่อ 12 กันยายน2557
จากสาธารณสุข ที่ 3จังหวัดชลบุรี

ติดต่อเรา