การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อประเมินสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี  

ต้อนรับคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

ประกอบด้วย   ผอ.พิจิตร  บำรุงชาติ    อ.ธิติมา   โฮมแพน    ศน.สุติมา   คำแฝง

วันที่   18  กันยายน  2557

โดย ท่าน ผอ.วัชรพล   บุญน้อม  และคณะครูได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประเมินฯ

  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหน้าสถานี

และได้นำคณะผู้ประเมินชมการแสดงของนักเรียน พร้อมเยี่ยมชมภูมิทัศน์รอบ ๆ บริเวณรงเรียน 

anigif

ติดต่อเรา