คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับสิงโตดำเนินกิจกรรมตามโครงการอ่านสารสันติภาพและร่วมสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน เนื่องในวันสันติภาพสากล

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับสิงโต

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอ่านสารสันติภาพ

และร่วมสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน

เนื่องในวันสันติภาพสากล

page

2

page3

ติดต่อเรา