อบรมแท๊บเล็ต รุ่นที่ ๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในการบูรนาการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่  ๑  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนางสุพรรณี สุขะสันต์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ จากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ คสช. คณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน มีข้าราชการครูในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๔๑ คน  ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต ๑ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

IMG_8073 IMG_8074 IMG_8075 IMG_8076 IMG_8078 IMG_8080 IMG_8083 IMG_8087 IMG_8088 IMG_8091 IMG_8094 IMG_8098 IMG_8101 IMG_8106

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช  ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1