ประเมินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
นายปราโมท อัมรักษ์  นายสนั่น มณีสิงห์   นางสาวปราณี คงพิกุล
วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
พร้อมทั้งชมการแนะนำโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ การแสดงเซิ้งเนินสายฝน การเล่านิทาน
การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 8 องค์ประกอบและ6 กิจกรรมและ
รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป
EDU1 EDU2 EDU3 EDU4 EDU5 EDU6 EDU7 EDU8 EDU9 EDU10 EDU11 EDU12 EDU13 EDU14 EDU15 EDU16 EDU17 EDU18 EDU19 EDU20 EDU21 EDU22 EDU23 EDU24 EDU25 EDU26 EDU27 EDU28 EDU29 EDU30 EDU31 EDU38 EDU39 EDU40 EDU5 EDU14 EDU21 EDU28

ติดต่อ สพป.สก.1