การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557

                วันที่ 17 กันยายน  2557   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่   ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นำโดย  ผอ. ชวลิต  แจ่มจันทร์  และคณะ  ได้มาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ภาคเรียนที 1/2557  ทางโรงเรียนบ้านคลองใหญ่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเยี่ยมเยือน

0000

000

00

0

ติดต่อเรา