ขอความร่วมมือส่งข้อมูลตัวชี้วัด 2.1.8 ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน)

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดจัดส่งข้อมูล ตัวช้ี้วัด 2.1.8 ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน) ภายในวันที่ 1 กันยายน 2557 นั้น
ในการนี้ มีโรงเรียนในสังกัดจัดส่งข้อมูลตามกำหนด (ดังส่ิงที่ส่งมาด้วย) จึงขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลและโรงเรียนที่ไม่สามารถเปิดข้อมูลได้ ให้ดำเนินการส่งข้อมูล ภายในวันที่ 19 กันยายน 2557
ทั้งนี้ ให้ประสานงานส่งข้อมูลทางโทรศัพท์โดยตรงที่ ศน. นิธิวดี โทร 089-9346404 หรือ e-mail : [email protected]

ติดต่อเรา