ประเมินคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ

วันที่ 16 กันยายน 2557

โรงเรียนบ้านหนองหว้า รับการประเมินคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบ

นำโดย ผอ.ประสิทธิ์   พรมสร และ ศน.รองรัตน์   ศิริ  

page1 page2 page3 page4

ติดต่อ สพป.สก.1