จัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา

ให้โรงเรียนต่อไปนี้ กรอกใบสมัครขอรับการสนับสนุนในโครงการ “ไทยคมมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา”

พร้อมเขียนแผนที่ของโรงเรียน ส่ง FAX มาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 16 กันยายน 2557 โดยด่วน

สำหรับใบเกียรติคุณบัตร ให้โรงเรียนจัดทำตามแบบที่ให้   ณ วันที่  ให้ลงในวันที่เขามาติดตั้งให้

บ้านเขามะกา  บ้านหนองขี้เห็น บ้านเนินผาสุก บ้านทุ่งหินโคน บ้านท่ากะบกา

อนุบางวังน้ำเย็นฯ บ้านทัพหลวง บ้านมหาเจริญ ชุมชนบ้านตาหลังใส

บ้านพระเพลิง บ้านกูเงิน อนุบาลเขาฉกรรจ์

บ้านพรหมนิมิต บ้านคลองไก่เถื่อน อนุบาลคลองหาด

บ้านเขาแหลม อนุบาลวังสมบูรณ์ บ้านวังใหม่

IMG

IMG_0001

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1