แจ้งกลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ เลื่อนการแข่งขันกีฬาเครือข่าย

ตามที่เครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ ได้กำหนดการแข่งขันกีฬาเครือข่าย ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-4 ต.ค. 57 นั้น

ทางเครือข่ายขอแจ้งเลื่อนการแข่งขันออกไปเป็นภาคเรียนที่ 2/2557 เนื่องจากติดขัดเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่วนวันแข่งขันนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อเรา