ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เปิดค่ายศิลปะ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายศิลปะสระขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และปู้ปกครองได้มีกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระขวัญ เปิดโอกาสให้แสดงออก แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพของเด็ก อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว และต่อมาเวลา ๑๑.๐๐ เป็นประธานรับมอบวัสดุอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างในการพัฒนาการศึกษา จากคุณวิชญาดา คร่องใจ ณ โรงเรียนบ้านท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

page1 page2 page3 page4

page1 page2 page3

ติดต่อ สพป.สก.1