การนิเทศ ติดตามเพื่อประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินความยั่งยืนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝัน  โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามระดับภูมิภาค (Roving Team) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ตลอดจนการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของครูและผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  โดยกำหนดการดำเนินงานระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 30 กันยายน 2557 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

 

ติดต่อ สพป.สก.1