แจ้งโรงเรียนส่งข้อมูลการสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ตามที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนจัดส่งแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2557 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา นั้น มีโรงเรียนในสังกัดได้จัดส่งข้อมูลตามกำหนด (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  ในการนี้  ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล  ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลส่งถึงกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล  ภายในวันที่  16  กันยายน  2557  เพื่อนำส่ง สพฐ. เพิ่มเติมต่อไป

ติดต่อเรา