การจัดทำประมาณการค่าวัสดุ (ปร.4และปร.6)

แจ้งโรงเรียนบ้านคลองหาด มหาธิคุณวิทยา บ้านคลองนางาม บ้านหนองปักหลัก บ้านวังดารา วัดเกศแก้ว บ้านเทศมงคล                                                                                                                       บ้านทุ่งหินโคน บ้านเขาตาง้อก บ้านเขาแหลม บ้านคลองยายอินทร์ บ้านภูเงิน บ้านวังรี บ้านไร่สามศรี บ้านโป่งดาวเรืองเรือง                                                                                                                      บ้านพรหมนิมิต อนุบาลเมืองสระแก้ว บ้านหนองกะทะ บ้านเขาดิน (อ.คลองหาด) วังศรีทอง บ้านเนินสะอาด                                                                                                                                        บ้านซับมะนาว บ้านกิโลสาม บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) บ้านทัพหลวง บ้านนาดี บ้านเขาสามสิบ บ้านหนองขี้เห็นและบ้านคลองน้ำใส                                                                                                             ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่จัดทำประมาณการค่าวัสดุมารับเอกสารไปปรับแก้ไข (แบบ ปร.4และปร.6) ในวันที่ 15 กันยายน  2557 2557                                                                                                    (ก่อนเวลา 12.00 น.) เนื่องจาก สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนยน                                                                                                             อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นฯ (เพิ่มเติม)

ติดต่อเรา