สัปดาห์โครงงานนักเรียน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมสัปดาห์โครงงาน
และนำเสนอโครงงาน
วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
PROJECT1 PROJECT2 PROJECT3 PROJECT4 PROJECT5 PROJECT6 PROJECT7 PROJECT8 PROJECT9 PROJECT10 PROJECT11 PROJECT12 PROJECT13 PROJECT14 PROJECT15 PROJECT16 PROJECT17 PROJECT18 PROJECT19 PROJECT20 PROJECT21 PROJECT22 PROJECT23 PROJECT24 PROJECT25 PROJECT26 PROJECT27 PROJECT28 PROJECT29 PROJECT30 PROJECT31 PROJECT32 PROJECT33 PROJECT34 PROJECT35

ติดต่อเรา