ประเมินติดตาม และนิเทศสถานศึกษา

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนรับการประเมินติดตาม และนิเทศสถานศึกษา

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

โดยมี ท่านรองฯ พีระพงษ์   ไชยทองศรี เป็นประธาน

ผอ.ประสิทธิ์   พรมสร และ ศน.รองรัตน์   ศิริ   กรรมการ

IMG_1004 IMG_1002 IMG_0994 IMG_0995IMG_0989 IMG_1000

ติดต่อ สพป.สก.1