โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 11 กันยายน 2557

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 11 -12 กันยายน พ.ศ.2557

100010011002100310041005