นิเทศติดตามโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศติดตามโรงเรียนสุจริตวันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
นาย
บุญสม ทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นางมณี มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง
นางศิริพร   จินดาพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเดินทางเยี่ยมชมโรงเรียน ดังนี้
นายเสกสรรค์ สำเภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน
นายนวทัศน์ แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าผักชี
และร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนและเยี่ยมชมห้องเรียน
SUD1 SUD3 SUD2 SUD4 SUD5 SUD6 SUD7 SUD8 SUD9 SUD10 SUD11 SUD12 SUD14 SUD13

ติดต่อเรา