๒๖ มิถุนายน “วันสุนทรภู่”

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ได้จัดกิจกรรมวันสุทรภู่ขึ้น

ซึ่งในกิจกรรมจะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มแล้วเวียนเรียนตามฐาน

กิจกรรมนี้ นักเรียนได้รับทั้งความและความสนุกสนานควบคู่กัน

ติดต่อ สพป.สก.1