รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามสถานศึกษาและผลการประเมิน(โดยใช้ข้อมูลจากแบบ ปพ.3)

ตาราง2.1.5.1

 

ติดต่อเรา