แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโดยใช้รหัสงบประมาณ ดังนี้
งบดำเนินงาน  ค่าซ่อมระบบขยายสัญญา     รหัสงบประมาณ  2000404746000000    รหัสแหล่งของเงิน  ค่าวัสดุ  5711230   ค่าใช้สอย  5711220
งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   รหัสงบประมาณ  2000404746110017  รหัสแหล่งของเงิน  5711310 

 

ติดต่อ สพป.สก.1