สพป.สระแก้ว เขต ๑ จัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

นายศักดิ์ชัย บรรรสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เพื่อเป็นการให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการด้วยความถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรั๗มนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑

page1 page2 page3 page4 page5

ติดต่อเรา