อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ได้จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี ศิลป วัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานความเป็นไทยไว้ ให้ยั่งยืนสืบไป

WP_20140910_009 WP_20140910_040 WP_20140910_041 WP_20140910_042 WP_20140910_043 WP_20140910_044 WP_20140910_045 WP_20140910_046 WP_20140910_047 WP_20140910_048 WP_20140910_049 WP_20140910_050 WP_20140910_051 WP_20140910_053 WP_20140910_054 WP_20140910_057 WP_20140910_061 WP_20140910_065 WP_20140910_067 WP_20140910_079 WP_20140910_081 WP_20140910_082 WP_20140910_089 WP_20140910_090 WP_20140910_093 WP_20140910_094 WP_20140910_095 WP_20140910_109 WP_20140910_110 WP_20140910_111 WP_20140910_112 WP_20140910_127 WP_20140910_129 WP_20140910_130 WP_20140910_141 WP_20140910_142 WP_20140910_155 WP_20140910_156 WP_20140910_157 WP_20140910_158 WP_20140910_162 WP_20140910_163 WP_20140910_167 WP_20140910_168

ติดต่อ สพป.สก.1