การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งหนังสือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) ไปแล้วนั้น  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียดในหนังสือแจ้ง จึงขอแก้ไขและให้ดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้แทน

นอกนั้นคงเดิม

หนังสือแจ้ง (ฉบับแก้ไข)

ติดต่อ สพป.สก.1