ให้สถานศึกษาอำนวยความสะดวกการจัดสอบธรรมสนามหลวง

ด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

ได้กำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้น เข้าสอบวัดความรู้พร้อมกันทั่วประเทศ

ในวันพุธ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 15.50 น. จึงขอให้สถานศึกษา

อำนวยความสะดวกการจัดสอบธรรมสนามหลวง ดังกล่าว

ติดต่อ สพป.สก.1