การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)

ให้โรงเรียนดำเนินการตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3219 ลว.9 กันยายน 2557

*** สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน ให้จัดส่งผลการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2557 ***  

รายละเอียดดังแนบ

หนังสือแจ้ง (ฉบับแก้ไข)

7874รวมข้อมูลแจ้ง ร.ร..xls

ติดต่อเรา