ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กิจกรรมคิดเลขเร็ว ป.1-3/ป.4-6

แจ้งโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน คิดเลขเร็ว จัดพิมพ์กระดาษคำตอบ ขนาด ¼  ของกระดาษ A4   ตามตัวอย่าง

โดยพิมพ์ ชี่อ – สกุล   โรงเรียน เลขที่ (ของนักเรียน)  ตั้งแต่ ข้อ 1 ถึง ข้อ 50 (50 แผ่น)

และนำมาในวันแข่งขันด้วย

คลิก  รายละเอียด  Math

ติดต่อ สพป.สก.1