ประชาสัมพันธ์ ถึง โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะจัดกิจกรรมประกวด Best practice ด้านการศึกษาพิเศษ ใน โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม และ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วม โดยส่งผลงานประกวดได้ที่กลุ่มนิเทศ

รายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าคัดเลือก (รายการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และกำหนดส่งภายในวันที่ 14  กันยายน  2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Best practice

ติดต่อ สพป.สก.1