ผลการประกวด Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดประกวด Best Practice  เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 2557

ผลการประกวดตามเอกสาร  ดังแนบ    Best Practice Mat

ติดต่อ สพป.สก.1